Skip to Content
Sign In

dd7.jpg

29-12-2021

dd7.jpg (Version 1.1)

Thumbnail Uploaded by Trường MN Bắc Dinh, 12/29/21 8:10 AM
Average (0 Votes)
Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022

Version 1.1

Last Updated by Trường MN Bắc Dinh
12/29/21 8:12 AM
Status: Approved
Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2021-2022
Download (785k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.1 9 Months Ago 785k
1.0 9 Months Ago 785k

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Mầm Non Bắc Dinh

Địa chỉ: TDP Truyền Thống, TT NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0919884734. Email: mn_bacdinh@quangbinh.edu.vn

Website: http://mnbacdinh.edu.vn